Jani Gifts Relatiegeschenken en promotieartikelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jani-gifts

Artikel 1. Definitie.


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- adviseur c.q. leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Jani-Gifts, - opdrachtgever c.q. cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.
2. Daar waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
3. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
4. Daar waarin deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.


Artikel 2 Toepasselijkheid.


1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Voorwaarde van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen.
1. Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
3. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, monsters en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

Artikel 4 Prijzen.


1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. ( zie artikel 7 voor verdere toelichting dan wel afwijkingen ).
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
5. Bij bedragen boven de € 2500.- bestaat de mogelijkheid dat er om een aanbetaling wordt gevraagd, voordat er wordt overgegaan tot het aannemen van de order.

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.


1. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit in een EPS bestand.
2. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen drie werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend kunnen afzonderlijk in rekening gebracht worden en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en product ontwikkelingen.


1. Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
2. Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.
3. In geval van productontwikkeling adviezen voor toe te passen promotionele producten adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 7 Leveringen en levertijd.


1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers. ( zie Artikel 14 voor nadere toelichting )
5. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren tenzij anders overeengekomen.
6. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.
8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
10. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Reclames.


1. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
2. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
3. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
4. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.
5. Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
6. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

1. Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens Leverancier niet volledig is nagekomen blijven geleverde goedereneigendom van Leverancier en wel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de goederen voor Leverancier te houden tot het tijdstip waarop zij haar verplichtingen jegens Leverancier volledig is nagekomen.
2. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan, heeft zij niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na toestemming van Leverancier, in welk geval de Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor als dan aan Leverancier cedeert en aan Leverancier op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Leverancier ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.
3. Indien de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Leverancier op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende goederen ter beschikking te stellen. Aan Leverancier en diens werknemers komt het recht toe het terrein van de Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.
4. De Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Leverancier in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. De Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Leverancier te cederen.
5. Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
6. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
7. Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10 Betaling en incassokosten.


1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door leverancier aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II met dien verstande dat deze minimaal € 75.- zullen bedragen. Indien leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten


Artikel 11 Aansprakelijkheid.


1. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende, ondergeschikten van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
2. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte - en of vervolg schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien Opdrachtgever zaken, waaromtrent Leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.
4. Elke aansprakelijkheid van leverancier beperkt zich altijd tot het factuurbedrag excl. BTW en tot het geleverde product. Voor schade voortkomend uit een levering is leverancier nooit aansprakelijk.

Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc.


1. Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschappen, e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden.
2. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht.


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier.
3. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 14 Overmacht.


1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.


1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
1. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden.


1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met leverancier.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.